הערכת שווי חברות והערכת שווי אופציות ונגזרים

דוחות כספיים

הערכות שווי ועבודות לדוחות כספיים | Economic Valuations for Financial Statements

אנו מציעים הערכות שווי במגוון תחומים וכן הערכות שווי הוגן הנדרשות לדוחות הכספיים (בהתאם ל- IFRS, תקינה ישראלית או תקינה אמריקאית). תוצרי עבודתו של מעריך שווי משמשים למגוון מטרות כגון לצרכי מס הכנסה, ביצוע עסקאות, החלטות השקעה, פירוק שותפויות, דיווח בדוחות כספיים ועוד:
 • הערכת שווי חברות.
 • בחינת ירידת ערך מוניטין (Impairment).
 • Purchase Price Allocation – הקצאת עלות רכישה (PPA).
 • הערכת שווי הסכמי אי-תחרות.
 • הערכת שווי הוגן של מניות ומניות בכורה.
 • הערכת שווי הוגן של חוב.
 • הערכת שווי הוגן של ערבויות.
 • הערכת שווי הוגן של אופציות ונגזרים פיננסיים אחרים.
 • הערכת שווי הוגן של נכסים מובנים.
 • הערכת שווי הוגן נגזרים משובצים.
 • הערכת שווי הוגן של עסקאות עתידיות.
 • הערכת שווי הוגן של עסקאות החלפה (SWAP) וניירות ערך מורכבים.
 • ביצוע עבודות במסגרת IFRS16, לרבות קביעת ריבית להיוון הסכמי חכירה.
 • בחינת עסקאות בעלי עניין וחישוב מחירי העברה.
 • חישוב ניכיונות שונים, כגון ניכון אי סחירות (DLOM – Discount for Lack of Marketability)
צוות החברה כולל כלכלנים, רואי חשבון ואנשי מימון. לצוות ניסיון של עשרות רבות של עבודות עבור דוחות כספיים של חברות ציבוריות ופרטיות. עבודות אלו עברו בהצלחה ביקורת של משרדי רואי החשבון המובילים בארץ ולעיתים גם של רשות ניירות ערך.
השותפים המייסדים של החברה לימדו קורסים במוסדות להשכלה גבוהה במימון חברות והערכות שווי. ד”ר טל מופקדי הוא כותב שותף של הספר “המדריך להערכת שווי חברות“.
להלן קישור לדוגמאות שונות, אשר התפרסמו לציבור: